Utili, Federico [Herausgeber]: Corpus vasorum antiquorum / Deutschland. Mannheim, Reiss-Engelhorn-Museen ehemals Reiss-Museum, Band 2. Beck [u.a.] München 2003CORPUS VASORUM ANTIQUORUM: 75. ISBN 3-406-50565-1 http://publikationen.badw.de/de/017189966